Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. 
Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Vzdělávání s radostí, z.s., IČO: 05295432 (dále jen: "správce").
II. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Lesní 38, Střelná – Košťany 417 23 
e-mail:  jw@vzdelavanisradosti.cz
telefon: +420723376456
III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. 
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší přihlášky/objednávky.
II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro evidenci přihlášky člena spolku, případně plnění smlouvy. 
III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je evidence přihlášky člena spolku, případně plnění smlouvy.
IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
V. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo přihlášky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, nebo evidenci členů spolku, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, ani zaevidovat člena spolku
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. 
Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z členství ve spolku správce, ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence členů spolku a marketingu, nejdéle 5 let po ukončení členství, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4. 
Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5. 
Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6.
Závěrečná ustanovení

I. Odesláním přihlášky/objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.