STANOVY spolku „Vzdělávání s radostí, z. s.“

ČÁST PRVNÍ – Základní ustanovení

Článek 1
Název, forma a sídlo
1.1 Název spolku je: Vzdělávání s radostí, z. s.
1.2 Spolek je právnickou osobou, založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.3 Sídlo spolku je v Košťanech, Lesní 38, PSČ: 417 23

Článek 2
Charakter spolku
2.1 Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občané, kteří mají zájem vzdělávat své děti v režimu individuálního vzdělávání a zároveň propagovat moderní formy vzdělávání.
2.2 Spolek respektuje právo sdružených občanů sdružovat se i v jiných organizacích, zájmových seskupeních a spolcích.
2.3 Seznam členů spolku je neveřejný.

Článek 3
Založení a vznik spolku
3.1 Spolek je založen dnem podpisu těchto stanov zakladateli spolku.
3.2 Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku na základě návrhu zakládacího výboru.
3.3 Až do vytvoření orgánů spolku bude jeho jménem jednat zakládací výbor.

Článek 4
Účel spolku
4.1 Účelem spolku je realizace individuálního vzdělávání dětí rodičů sdružených ve spolku. Organizování volnočasových aktivit a ozdravných pobytů. Spolek vytváří vhodné prostředí pro realizaci zájmů svých členů a dopomáhá jim k tomu organizací výuky, zajištěním souvisejících služeb, dopravy, výukového materiálu a vybavení.

ČÁST DRUHÁ - Členství ve spolku

Článek 5
Členství a jeho formy
5.1 Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, souhlas s podmínkami členství, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Členská schůze o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
5.2 Ve spolku existují tři druhy členství: a) zakladatelské b) kmenové c) hostující
a) Zakladatelským členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činností přípravného výboru a ti, které odhlasuje členská schůze. Zakládající členové mají jako jediní plnohodnotné hlasovací právo na členské schůzi.
b,c) kmenovým a hostujícím členem se stává občan ČR nebo cizinec, právnická nebo fyzická osoba (starší 18 let), která se na předem definovanou dobu rozhodla vstoupit do spolku a splnila stanovené podmínky.
Kmenový a hostující člen má pouze hlas poradní dle § 252 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Členství je potvrzeno členskou schůzí spolku.

Článek 6
Práva a povinnosti členů Spolku
6.1 Kmenový člen spolku má právo zejména:
a) na účast svého dítěte při individuální výuce spolku
b) na účast svého dítěte při volnočasových aktivitách, které si zvolil, pokud uhradil mimořádný členský příspěvek s danou aktivitou spojený
c) na účast svého dítěte na ozdravně vzdělávacích pobytech, pokud uhradil mimořádný členský příspěvek s tímto pobytem spojený
d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
e) krátkodobě se osobně účastnit výuky nebo volnoč. aktivit, je-li to vhodné
f) osobně se účastnit ozdravně vzdělávacích pobytů žáků, pokud uhradí náklady s tím spojené
g) kdykoli ze spolku vystoupit
6.2 Hostující člen využije z tohoto výčtu pouze práva pod písmenem b,c,d,f,g.
6.3 Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku
b) ctít zájmy spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
c) řádně a včas platit členské příspěvky
d) z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky, mimořádné členské příspěvky, případně zápisné, dle členské úrovně. Výši členských příspěvků, mimořádných členských příspěvků a zápisného stanoví členská schůze. Při odchodu člena ze sdružení se členské příspěvky, mimořádné čl. příspěvky ani zápisné nevrací.
e) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

Článek 7
Zánik členství
7.1 Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku písemným oznámením
b) vyloučením člena členskou schůzí
c) úmrtím člena

ČÁST TŘETÍ –  Orgány spolku a zásady hospodaření

Článek 8
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
8.1 Členská schůze
8.2 Předseda
8.3 Členská schůze spolku
a) Členská schůze spolku (dále jen “členská schůze”) je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena všemi zakládajícími členy spolku. Není tvořena členy, kteří mají pouze hlas poradní.
b) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se účastní hlasování alespoň nadpoloviční většina zakládajících členů spolku. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů spolku účastnících se hlasování.
c) Svolavatelem členské schůze je předseda spolku, popř. jeho zástupce.
d) Svolavatel svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však jednou ročně nebo pokud je nebezpečí z prodlení.
e) Svolavatel je povinen svolat valnou hromadu vždy do 15-ti dnů poté, kdy o to požádá alespoň 10 členů spolku.
f) Termín konání a program členské schůze je nutno oznámit elektronickou nebo telefonní pozvánkou nejméně 15 dnů předem.
g) Do výlučné působnosti členské schůze náleží:
g 1) volit a odvolávat předsedu spolku
g 2) schvalovat, měnit či rušit stanovy spolku
g 3) schvalovat zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
g 4) schvalovat strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
g 5) rozhodovat o vstupu spolku do právnických osob
g 6) rozhodovat o výši členských příspěvků (upravuje vnitřní směrnice)
g 7) schvalovat mzdy a odměny členům a zaměstnancům spolku (upravuje vnitřní směrnice)
g 8) rozhodovat o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních
g 9) rozhodovat o zániku spolku
g 10) řešit další oblasti činnosti působnosti spolku, které členská schůze určí,
g 11) schvalovat povinnosti členů
g 12) rozhodovat o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku
8.2 Předseda:
a) stojí v čele spolku
b) je výkonným orgánem spolku
c) je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech
d) funkční období předsedy jsou 3 roky

Článek 9
Zásady hospodaření
9.1 Prostředky pro realizaci svých cílů a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude spolek získávat z následujících zdrojů:
a) členské příspěvky
b) mimořádné členské příspěvky
c) zápisné
d) dary
e) příspěvky a dotace od jiných subjektů
9.2 Za hospodaření spolku je odpovědný předseda spolku.
9.3 Předseda spolku zodpovídá za vedení účetnictví a záznamů o stavu a pohybu majetku.
9.4 Prostředky vynakládá výhradně na: úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv schválených členskou schůzí.
9.5 Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje členská schůze.
9.6 Vedení spolku vydává k 31. 1. každý rok výroční zprávu.
9.7 S průběhem hospodaření i jeho výsledky seznamuje předseda členy spolku na členské schůzi.
9.8 V případě zániku spolku rozhodne členská schůze o jeho způsobu a případným naložením s majetkem, právy i závazky.

ČÁST ČTVRTÁ – Závěrečná ustanovení

Článek 10
Zrušení a zánik spolku
10.1 Spolek se ruší:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění,
c) Z ostatních důvodů určených zákonem.
10.2 Spolek zaniká
a) Výmazem z veřejného rejstříku.
10.3 Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru spolku dne 12.07. 2016 ve Střelné. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Přípravný výbor - zakládající členové spolku:
Mgr. Jana Walterová
narozena 05.03.1964, bytem Lesní 38, Střelná – Košťany 417 23
Stanislav Walter,
narozen 13.09.1965, bytem Lesní 38, Střelná – Košťany 417 23
Klára Walterová,
narozena 13.12.1994, bytem Lesní 38, Střelná – Košťany 417 23

Mgr. Jana Walterová